Ταυτότητα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Τι είναι τα Κ.Π.Ε.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης.
Σκοπό έχουν την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες μέσα από δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη θεματικών δικτυώσεων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών, δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Τα ΚΠΕ διαθέτουν υποδομές και εξοπλισμούς που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων. Σε αυτά υπηρετούν με τετραετείς θητείες ομάδες εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων με αυξημένα προσόντα ως προς το αντικείμενο που επιλέγονται από Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά από προκήρυξη.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΠΕ συνεργάζεται με Επιστημονικά Ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, την τοπική κοινωνία και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται τα Σχολεία.

Σε κάθε ΚΠΕ λειτουργεί Διαχειριστική Επιτροπή κατ’ αναλογία με τις σχολικές επιτροπές ενώ σημαντική χρηματοδότηση μετά το 1997 έχει γίνει από τα κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2ο & 3ο ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013). Διαχειριστικός φορέας είναι σήμερα το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Η Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάσσεται στον ακόλουθο Άξονα προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου».

Ιστορικό

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης.
Σκοπό έχουν την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες μέσα από δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη θεματικών δικτυώσεων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών, δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Τα ΚΠΕ διαθέτουν υποδομές και εξοπλισμούς που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων. Σε αυτά υπηρετούν με τετραετείς θητείες ομάδες εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων με αυξημένα προσόντα ως προς το αντικείμενο που επιλέγονται από Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά από προκήρυξη.
Το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΠΕ συνεργάζεται με Επιστημονικά Ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, την τοπική κοινωνία και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται τα Σχολεία.

 

Στόχοι

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης.
Σκοπό έχουν την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες μέσα από δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη θεματικών δικτυώσεων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών, δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάσσεται στον ακόλουθο Άξονα προτεραιότητας 8 «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου».

Εγκαταστάσεις

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το περιβάλλον και την αειφορία του Κιλκίς, εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η λειτουργία του υποστηρίζεται από το 2007 με δεκαπενταετή σύμβαση από το Δήμο Κιλκίς. Εδρεύει στο Παλαιό Γυναικόκαστρο.

Προσωπικό

Βρυώνης Ηλίας
Φυσικός, MSc., Υπεύθυνος Κ.Π.Ε Κιλκίς

Χρυσανθόπουλος Χρήστος
Βιολόγος, Νομικός, MSc., Αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Κιλκίς

Κεχλιμπάρης Γεώργιος
Γυμναστής, Mέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε Κιλκίς

Λιάκου Μαρία
Δασκάλα, Mέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε Κιλκίς

Αθανασιάδης Ιωάννης
Δάσκαλος, Mέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε Κιλκίς